ساختار دستگاه تنفسی در پرندگان

            دستگاه تنفسی در پرندگان به گونه ای سازش یافته که در هنگام پرواز نیاز شدید به اکسیژن آنها را تأمین نماید.

دستگاه تنفس در پرندگان در اساس با دستگاه تنفس سایر مهره داران متفاوت است این تفاوتها عبارتند از :

الف  کیسه های هوادار

 

        ویژگی منحصر به فرد پرندگان این است که علاوه بر ششها دارای 9 کیسه هوادار که با ششها و با یکدیگر ارتباط دارند و انشعابات باریکی از آنها به استخوانهای بدن می رود می باشد . این کیسه ها به دو گروه کیسه های هوایی جلویی ( پیشین ) و کیسه های هوادار عقبی ( پسین ) تقسیم می شوندکیسه های هوادار با انقباض ماهیچه ها جمع و با انبساط آن ها باز می شوند.این عمل ، تهویه ی کامل در شش ها و در نتیجه جذب اکسیژن کافی را سبب می شود.کیسه های هوادار با وارد کردن هوای خنک به درون بدن به سرعت با افزایش دمای درونی مقابله می کنند.پرندگان غدد عرق ندارند ، زیرا عرق مانع کار پرها می شود و وزن بدن را افزایش می دهد.طبق تخمین یکی از دانشمندان سه چهارم هوایی که وارد کیسه ها می شود برای خنک کردن بدن است.

پس می توان گفت که این کیسه ها و انشعابات آنها علاوه بر آنکه جزئی از ساختار دستگاه تنفس پرندگان هستند وقتی از هوا پر می شوند سبب سبک شدن  و خنک شدن پرنده در حین پرواز می شود  .

نام  ، شکل و تعداد کیسه های هوایی از عقب به جلو عبارتند از :کیسه هوادار شکمی دو تا ، کیسه هوادار پایینی سینه دوتا ، کیسه هوادار بالایی سینه دو تا ، کیسه هوایی استخوان بال ها یکی ، کیسه هوادار گردنی دوتا

 

ب  ساختار متفاوت ششها

پرندگان نیز دارای نای و نایژه هستند اما در پرندگان بر خلاف سایر مهره داران که انشعابات نایژه ها در درون ششها درختی می باشد درخت وار نمی باشد  و از یک سری لوله هایی تشکیل شده که انشعابات آنها موازی یکدیگرند در این جانوران نایژکهای بسیار کوچک به کیسه های هوایی ختم نمی شوند بلکه به  لوله باریک بن بستی به نام نایژکهای موئین (parabronchi ) ختم می شوند که هوا می تواند از درون آنها به طور پیوسته حرکت نموده و جریان یک طرفه ای داشته باشد . در هنگام دم حدود 75 در صد هوای دمی بدون آنکه وارد ششها شود وارد کیسه های هوایی عقبی می شود و 25 در صد دیگر وارد ششها می شود  در طی بازدم این هوای پر اکسیژن از کیسه های هوایی عقبی وارد ششها می شود بنابر این در طی یک دم وباز دم هوای اکسیژن دار در ششهای پرنده وجود دارد .

ج‌-  جر یان یک طرفه هوا

جریان هوا در شش پرندگان یک طرفه واز عقب به طرف جلو می باشد باید توجه داشت که برای آن که هوا مسیر خود را در دستگاه تنفس پرنده به طور کامل طی کند به دو تنفس نیاز است . در تنفس اول هنگام دم هوا وارد کیسه های هوایی عقبی می رود و در بازدم از این کیسه ها به ششها وارد می شود ودر تنفس دوم هنگام دم هوا از ششها به کیسه های هوایی جلویی فرستاده می شود و طی بازدم هوا از کیسه های هوایی جلویی به نای و از آنجا به بیرون فرستاده می شود .پس همیشه هوای تازه در اختیار سطوح تنفسی قرار می گیرد .

 


برچسب‌ها: دستگاه تنفسی در پرندگان

تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ | 18:48 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |

سال دوم متوسطه : زيست شناسي وآزمايشگاه 1

آزمايش شماره 1 : شناسايي آنزيم آميلازدرباكتري هاي موجوددرخاك باغچه

موادووسايل لازم : آگار- نشاسته- پتري ديش- سواب- چراغ بنزن- انكوباتور- آب مقطر- محلول يددار

روش كار : يك گرم خاك خشك باغچه رادر20- 15 ميلي ليترآب مقطراستريل ريخته ومخلوط مي كنيم.سواب رابه مخلوط

حامل آغشته وبصورت زيگزاگ روي محيط كشت داخل پتري ديش به آرامي مي كشيم،محيط كشت راداخل

انكوباتورقرارداده،دماي محفظه راروي 30 درجه سانتيگرادتنظيم مي كنيم.مدت2 تا3 روزمحيط كشت رادراين شرايط

 نگهداري كرد.سپس آنرادرآورده ومقداري محلول يدداربه محيط كشت اضافه مي كنيم،آنچه مشاهده مي كنيدراشرح دهيد.

سؤال 1 : چرامناطقي كه باسواب بصورت زيگزاگ كشيده شده است فاقدرنگ مي باشد؟

سؤال 2 : نقش نشاسته وآگاردراين آزمايش چيست؟

آزمايش شماره 2 : آشنايي باميكروسكوپ وطرزكارآن

روش كار : مطابق فعاليت 1-3 ص32 كتاب

رعايت نكات زيرضروري مي باشد:

1- استفاده ازكمترين درشتنمايي درابتدابراي مشاهده نمونه

2- استفاده ازپيچ ماكروبراي تنظيمات اوليه

3- تنظيم ميزان نورباتوجه به نمونه وبزرگنمايي استفاده شده(استفاده ازنوركم براي نمونه بي رنگ وشفاف مثل اپيدرم و همچنين دربزرگنمايي 4x)

4- توجه به كاهش ميدان ديدوافزايش قدرت تفكيك درهنگام استفاده ازبزرگنمايي هاي بيشتر

آزمايش 1-2 : مطالعه عمق ميدان ديد

موادووسايل لازم : لام- لامل- آب- پنبه هيدروفيل- دونخ رنگين

روش كار : دونخ رنگين رابصورت متقاطع روي لام قراردهيد- يك قطره آب به آن اضافه كنيد- لامل رابدقت روي نمونه

 قراردهيد- لام راطوري براي ديدبابزرگنمايي كم قراردهيدكه محل تقاطع دونخ درمركزقرارگيرد.

سؤال 1 :آيا مي توانيدهردونخ رابابزرگنمايي كم همزمان بوضوح ديد؟

سؤال 2 :آيا مي توانيدهردونخ رابابزرگنمايي زيادهمزمان بوضوح ديد؟چرا؟

آزمايش 2-2 : پيداكردن عمق مناسب

وسايل لازم : لام- لامل- قطره چكان- آب استخر- موي سر

روش كار : يك قطره آب استخررابا قطره چكان روي لام قراردهيد- يك تارموي خودرادراين قطره آب روي لام بگذاريد-

لام رابه آرامي روي نمونه بخوابانيد- اسلايدرازيرميكروسكوپ قرارداده وابتداتارمورابررسي كنيد.سپس اسلايد رابه كمك

پيچ ماكرو وميكروبه جلوياعقب بردتا موجودات ريزآب استخرراببينيد.

سؤال : آياازپيچهاي ميزان براي ديدن جانداران ريزبعدازمشاهده تارمواستفاده مي كنيد؟چرا؟


برچسب‌ها: آزمایشات مربوط به کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه, 1

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ | 1:7 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |

1-آب آهک

طرز تهيه: ۵گرم اکسید کلسیم رادر۱۵۰میلی لیتر آب حل کنید. این محلول کدر، شیرآهک نامیده می شود. شیر آهک را با

کاغذ صافی، صاف کنید. محلول صاف شده كه کاملاً شفاف است، آب آهک است.

كاربرد:شناسائي co۲ در هواي بازدمي وغيره

۲- محلول ید

طرز تهيه: ۲۵/۰ گرم ید جامد را در ۱۰۰سی سی الکل صنعتی حل می کنیم.

كاربرد: برای رنگ آمیزی سلول های پوششی دهان و تست نشاسته

۳- ايزوپروپيل الكل

طرز تهيه:از محلول۵۰٪ اين محلول تهيه مي شود

كاربرد: پاك كردن لنز عدسي ميكروسكوپ هاوتهيه محلول ها

۴- محلول تورنسل

طرز تهيه: یک گرم تورنسل را در کمی آب مقطر حل کرده و حجم آنرا به ۱۰۰سی سی می رسانیم.

كاربرد: معرف اسیدهاو بازها

۵- محلول هلیانتین(متیل اورانژ)

طرز تهيه: یک دهم گرم آن را در۱۰۰سی سی آب مقطرحل می کنیم

كاربرد: معرف اسید و بازها

۶- محلول فنل فتالئین

طرز تهيه: ۲گرم پودر فنل فتالئین رادر۵۰سی سی الکل حل کرده وبا آب مقطر به۱۰۰سی سی می رسانیم.

كاربرد: معرف اسید و بازها

۶- محلول نیترات نقره

طرز تهيه: یک گرم پودر نیترات نقره را در۱۰۰سی سی آب مقطرحل ميكنيم (نگهداری در شیشه های تیره )

كاربرد: برای شناخت نمک درعرق- آب معمولی و...

۷- چسب نشاسته

طرز تهيه: یک گرم نشاسته را در ۱۰۰سی سی آب مقطر ریخته و بهم می زنیم. سپس تا نقطه جوش حرارت داده و توسط کاغذ صافی، صاف می کنیم.

۸- آب ژاول

طرز تهيه: در یک شیشه مقداری پر منگنات پتاسیم ریخته و دهانه شیشه را به وسیله چوب پنبه دو سوراخه می بندیم .از

یکی از سوراخ های آن بوسیله بورت شیر دار که در آن اسید کلرید ریک ریخته ایم اسید به پر منگنات اضافه می کنیم. از

سوراخ دیگر چوپ پنبه لوله خمیده ای عبور می دهیم که سر دیگر آن در داخل سود سوز آور در داخل یک ارلن وارد شود.

 اسید با پر منگنات کلر آزاد کرده است و کلر با سود سوز آور ترکیب شده و هیپو کلرید سدیم می دهد.

كاربرد: برای از بین بردن ترکیبات داخل سلول

۹- محلول سولفات مس

طرز تهيه: یک گرم سولفات مس (کات کبود) را در ۱۰۰ سي سي آب مقطر حل می کنیم .

كاربرد: برای شناخت پروتئین


برچسب‌ها: طرز تهیه ی محلول هاو معرف های مختلف آزمایشگاه زیست

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ | 0:58 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |

طرز تهیه

مورد استفاده

نام معرف


1/0 گرم پودر خشک +یک لیتر آب مقطر

رنگ آمیزی بافت های چوبی گیاهی

بلودو متیلن

1

3 گرم بلور ید + 6 گرم یدید پتاسیم

+ cc 200 آب مقطر

بافت های جانوری و پارانشیم گیاهی

لوگول

( ید یدوره)

2

14 گرم پودر کریستال ویله + cc100 الکل ایزوپروپیل 95/0 ← صاف کرده

( هنگام کار تا 10 برابر رقیق شود)

رنگ آمیزی باکتری

کریستال ویوله

3

3/3 گرم پودر اورسئین

+ cc 100 اسید استیک غلیظ

مشاهده مراحل تقسیم میتوز

وکروموزوم ها

استواورسئین

4

15/0 گرم پودر لیشمن + cc100 الکل متیلیک ← هسته گلبول های سفید، آبی رنگ دیده می شود.

رنگ آمیزی و مشاهده گلبول های سفید

رنگ لیشمن

5

یک گرم پودر کارمن زاجی+ cc100

آب مقطر ← بافت ها به رنگ قرمز دیده می شود.

پارانشیم گیاهی و دستجات آوند آبکش

کارمن زاجی

6

2 گرم پودر کارمن بدون زاج + cc 300 آب مقطر ← حرارت ملایم ← آنقدر زاج سفید ( سولفات مضاعف آلومینیوم پتاسیم ) می افزاییم تا رنگ قرمز تیره گردد.← صاف می کنیم ← دوام بیشتر به روش بالا

پارانشیم گیاهی و دستجات آوند آبکش

کارمن

( بدون زاج )

7

2/0 گرم پودر گیمسا خشک + cc 100 الکل متیلیک ← هسته گلبول های سفید به رنگ بنفش در می آید.

رنگ آمیزی و مشاهده گلبول های سفید

گیمسا

8

یک گرم پودر گیمسا + cc 60 گلیسیرین + cc300 الکل متیلیک ← در هاون خوب می ساییم . محلول را به مدت سه روز در هود 37 درجه نگه می داریم .

رنگ آمیزی و مشاهده گلبول های سفید

گیمسا

با ماندگاری

طولانی تر

9

یک لیتر سود 1/0 + cc 25 سولفات مس 3/0 ← در مجاورت محلول آبی پروتئین به رنگ بنفش در می آید.

شناسایی پروتئین ها

معرف بیوره

10

محلول (الف) :6/34 گرم سولفات مس متبلور + آب مقطر ← حجم به cc 500 + یک یا دو قطره اسید سولفریک غلیظ

محلول (ب ) : 77 گرم سود + 175 گرم تارتارات مضاعف سدیم پتاسیم ( نمک راشل ) + cc 500 آب مقطر

در هنگام کار مقدار مساوی از دو محلول را با محلول گلوکز ترکیب کرده نتیجه به رنگ سبز در می آید.

شناسایی هیدرات های کربن

( قند ها )

معرف

فهلینگ

11

محلول (الف) :2/17 گرم نیترات سدیم + 100 گرم کربنات سدیم بی آب ← حرارت ← با cc800 آّب← صاف کرده ← حجم به 850 سی سی برسد.

محلول (ب) : 3/17 گرم سولفات مس + cc100 آب ← به محلول (الف) اضافه کرده ← حجم به یک لیتر برسد.

معرف بندیکت با محلول گوکز رسوب آجری رنگ

می دهد.

شناسایی گلوکز

بندیکت

12

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
برچسب‌ها: جدول طرز تهیه معرف های پر کاربرد در آزمایشگاه های

تاريخ : شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ | 0:51 | نویسنده : غلام عباس کاظمی | 

طرز تهیه

مورد استفاده

نام معرف

 

1/0  گرم پودر خشک +یک لیتر آب مقطر

رنگ آمیزی بافت های چوبی گیاهی

بلودو متیلن

1

3 گرم بلور ید + 6 گرم یدید پتاسیم

+  cc 200 آب مقطر

بافت های جانوری و پارانشیم گیاهی

لوگول

 ( ید یدوره)

2

14 گرم پودر کریستال ویله + cc100 الکل ایزوپروپیل 95/0 صاف کرده

 ( هنگام کار تا 10 برابر رقیق شود)

رنگ آمیزی باکتری

کریستال ویوله

3

3/3 گرم پودر اورسئین

 +  cc 100 اسید استیک غلیظ

مشاهده مراحل تقسیم میتوز

وکروموزوم ها

استواورسئین

4

15/0 گرم پودر لیشمن +  cc100 الکل متیلیک   هسته گلبول های سفید، آبی رنگ دیده می شود.

رنگ آمیزی و مشاهده گلبول های سفید

رنگ لیشمن

5

یک گرم پودر کارمن زاجی+    cc100

آب مقطر بافت ها به رنگ قرمز دیده می شود.

پارانشیم گیاهی و دستجات آوند آبکش

کارمن زاجی

6

2 گرم پودر کارمن بدون زاج + cc 300 آب مقطر حرارت ملایم  آنقدر زاج سفید ( سولفات مضاعف آلومینیوم پتاسیم ) می افزاییم تا رنگ قرمز تیره گردد. صاف می کنیم دوام بیشتر به روش بالا

 

پارانشیم گیاهی و دستجات آوند آبکش

 

کارمن

( بدون زاج )

7

2/0 گرم پودر گیمسا خشک + cc 100 الکل متیلیک هسته گلبول های سفید به رنگ بنفش در می آید.

رنگ آمیزی و مشاهده گلبول های سفید

گیمسا

8

یک گرم پودر گیمسا + cc 60 گلیسیرین + cc300   الکل متیلیک  در هاون خوب می ساییم . محلول را به مدت سه روز در هود 37 درجه نگه می داریم .

 

رنگ آمیزی و مشاهده گلبول های سفید

گیمسا

 با ماندگاری

 طولانی تر

9

یک لیتر سود 1/0 + cc 25 سولفات مس 3/0 در مجاورت محلول آبی پروتئین به رنگ بنفش در می آید.

شناسایی پروتئین ها

معرف بیوره

10

محلول (الف) :6/34 گرم سولفات مس متبلور + آب مقطر  حجم به cc 500 + یک یا دو قطره اسید سولفریک غلیظ

محلول (ب ) : 77 گرم سود + 175 گرم تارتارات مضاعف سدیم پتاسیم ( نمک راشل ) +  cc 500 آب مقطر  

در هنگام کار مقدار مساوی از دو محلول را با محلول گلوکز ترکیب کرده نتیجه به رنگ سبز در می آید.

 

 

 

شناسایی هیدرات های کربن

                ( قند ها )

 

معرف

فهلینگ

11

محلول (الف) :2/17 گرم نیترات سدیم + 100 گرم کربنات سدیم بی آب حرارت با cc800 آّب صاف کرده حجم به 850 سی سی برسد.

محلول (ب) : 3/17 گرم سولفات مس + cc100 آب به محلول (الف) اضافه کرده حجم به یک لیتر برسد.

معرف بندیکت با محلول گوکز رسوب آجری رنگ

 می دهد.

 

 

 

شناسایی گلوکز

 

 

بندیکت

12

 

برچسب‌ها: طرز تهیه معرف های پر کاربرددر آزمایشگاه های زیست ش

تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ | 23:0 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |


محققان آمريكايي در حال بررسي تارهاي عنكبوت سفيد رنگ عجيبي هستند كه در استخر زباله‌هاي هسته‌اي كشف شده‌اند.

به گزارش پایگاه زیست شناسی ایران به نقل از سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كارمندان بخش زباله هاي هسته‌يي سايت ساوانا ريور در كاروليناي جنوبي ماه گذشته تارهاي عنكبوت عجيبي درعمق 5 و 9 متري استخر سوخت هاي مصرفي پيدا كردند.
چنين ماده سفيد رنگ رشته مانندي تاكنون در بين زباله‌هاي هسته‌اي ديده نشده بود و كشف آن باعث نگراني دانشمندان در خصوص احتمال وقوع جهش ژنتيكي در عنكبوت‌ها شده است. كارشناسان آزمايشگاه ملي ساوانا ريور نمونه‌هاي كشف شده را جمع‌آوري كرده و در حال بررسي دقيق آنها هستند.

اسيديته و دماي آب در استخر سوخت‌هاي مصرفي در اندازه خاصي قرار دارد و در صورت ورود ميكرو ارگانيسم ها به داخل استخر امكان زنده ماندن آنها وجود دارد. حضور هر موجودي در استخر سوخت‌هاي مصرفي، آن را در معرض پرتوهاي راديواكتيو قرار مي‌دهد و احتمال تغييرات ژنتيكي و مبدل شدن به حيوانات بزرگ‌تر را افزايش مي دهد.

اگر تارها واقعا توسط عنكبوت‌ها در اعماق استخر درست شده باشند، احتمال قرار گرفتن آنها در معرض پرتوهاي راديواكتيو و جهش ژني عنكبوت وجود دارد.

تنها برخي ارگانيسم‌ها خاصيت مقاومت طبيعي در برابر تابش و پرتوهاي راديواكتيو دارند كه از آن جمله مي‌توان به باكتري «داينوكوكوس راديودورانس» اشاره كرد.

اين باكتري يك ارگانيسم طبيعي ضد تابش است كه با استفاده از روش‌هاي مهندسي ژنتيك براي درمان راديواكتيو استفاده مي شود.

برچسب‌ها: نگراني دانشمندان از كشف تارعنكبوت عجيب در زباله‌ها

تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ | 22:20 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ | 21:58 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
   کوچکترین سلول ها، باکتری هایی -تحت عنوان میکوپلاسما[Mycoplasma]- هستند، که دارای ابعادی بین 1/0 تا 1 میکرومتر هستند.]البته در کتاب دوم به اشتباه 1 تا 10 میکرومتر قید شده است!![

·         اندازه بیشتر سلول های گیاهی و جانوری بین 10 میکرون تا 100 میکرون است.

·         اندازه ی سلول های دراز عصبی و ماهیچه ای و سلول های تخم بسیاری از جانوران بیش از مقدار فوق است.

·         حجیم ترین سلول ها، سلول تخم پرندگان است.

·         بلند ترین سلول ها، برخی سلول های عصبی و ماهیچه ای هستند.

·         تریکودینا دارای قطری حدودµm50است.

·         اندازه و شکل سلول، به عوامل مختلفی [کار آن] بستگی دارد. تخم های پرندگان حجیم هستند، زیرا شامل مقادیر زیادی از مواد غذایی برای رشد جنین هستند. سلول های ماهیچه ای بلند هستند، تا قسمت های مختلف بدن را به هم نزدیک کنند. سلول های عصبی طویل هستند، تا پیام های عصبی را به سرعت بین بخش های دور  از هم، در بدن جاندار انتقال دهد. گلبول های قرمز به قدر کوچک هستند[mµ8] تا بتوانند از درون باریک ترین مویرگ های خونی عبور کنند.

·         اندازه سلول ها از حد معینی بزرگ تر و از حد معینی کوچک تر نمی شود.

·         کوچک ترین سلول های زیستی باید به اندازه ی باشند تا بتوانند، DNA و مولکول ها ی پروتئینی و بعضی اندامک ها را در خود جای دهند تا زنده مانده و بتوانند تولید مثل کنند.

·         سطح سلولی مناسب، برای برآوردن نیاز های سلولی[همچون کسب مواد غذایی از محیط و دفع مواد زاید به بیرون سلول ]، تعیین کننده ی اندازه­ی سلول است. در درون سلول(حجم سلول) مواد غذایی وارد شده، مصرف شده و مواد دفعی تولید می ­شوند.

·         در سلول های بزرگ، سطح تماس بیشتری با محیط، نسبت به سلول های کوچک دارند.

·         در سلول های بزرگ نسبت سطح به حجم در مقایسه با سلول های کوچک، کم تر است.

·         برای درک بهتر این موضوع بهتر است، یک مثال بیاوریم:

o         فرض کنید دو سلول مکعبی داریم، سلول A و سلول B با اندازهای داده شده.

o         در شکل صفحه بعد می بینیم که سلول هرچه بزرگ تر گردد نسبت سطح به حجم آن نسبت به سلول کوچکتر کم تر می گردد.

·         اما بعضی از سلول ها همچون سلول های عصبی و ماهیچه ای برای رفع این موضوع، تغییر شکل داده اند. به طوری که با لوله­ای شدن[استوانه­ای شدن] بر مشکل نسبت حجم به سطح غلبه کنند. دیدیم که یک سلول بزرگ، نسبت سطح به حجم کمتری در مقایسه با سلول های کوچک تر دارد. در واقع، نسبت سطح سلول به حجم استکه به سلول اجازه ی بزرگ تر شدن بیش حد معینی را نمی دهد. در سلول های خیلی بزرگ، غشای پلاسمایی توانایی پاسخ دهی به نیاز های سلو ل را ندارد.


برچسب‌ها: نسبت سطح به حجم سلول ها

تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ | 21:46 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |

1-اصطلاحات زيرراتعريف كنيد؟

ماده آلي:موادكربن داري كه درسلول ساخته مي شوند.

هيدروكربن:مولكولي كه درساختارخود فقط كربن وهيدروژن دارد.

اسكلت كربني: زنجیره ی کربنی مولکول های آلی ، اسکلت کربنی نامیده می شود.

2-اتم كربن باچنداتم ديگرمي تواند پيوندكووالانسي تشكيل دهد؟

خودآزمايي2-1

 

باچهاراتم ديگر

 

 

1-پلي مرچيست؟ مولكولي است كه ازواحدهاي كم وبيش يكسان تشكيل شده است.

2-پروتئين ها ازچند نوع آمينواسيد ساخته شده اند؟ 20نوع

3-تفاوت جانداران بايكديگر به سبب تفاوت درمولكول هاي كوچك است يادردرشت مولكول ها؟ دردرشت مولكول ها

4-تجزيه وتشكيل يك پلي مربه كمك چه واكنش هايي انجام مي گيرد؟

تشكيل پلي مر:سنتزآبدهي          تجزيه:هيدروليز

خودآزمايي3-1

 

 

 


1-سه نوع دي ساكاريدنام ببريدوبگوييدكه هركدام ازچه مونوساكاريدهايي تشكيل شده اند؟  

الف)ساكارز:(فروكتوز+گلوكز)  ب)مالتوز:(گلوكز+گلوكز)

ج)لاكتوز):گالاكتوز+گلوكز)

2-شكل ذخيره اي گلوكزدرجانوران وگياهان كدام است؟

درگياهان نشاسته ودرجانوران گليكوژن

3-چراانسان نمي تواندسلولزراتجزيه كند؟

زيراانسان آنزيمي راكه بتواند پيوندهاي بين مولكول هاي گلوكز رادرسلولزهيدروليزكند نمي سازد.

4-رشته هاي سلولزي موجوددرغذاها چه نام دارد وچه اهميتي دارد؟

الیاف نام دارند و برای کار منظم روده ها و جلوگیری از بیماری های گوارشی مانند یبوست لازم اند و اهمیت آنها در همین است .

خودآزمايي4-1

 

 

 


1-ويژگي عمومي ليپيدها چيست؟ آب گريزبودن

2-تري گليسريدچيست؟ به مولكول هاي چربي تري گليسريد نيزمي گويند كه ازسه اسيدچرب ويك مولكول گليسرول تشكيل شده است.

3_اسيدهاي چرب سير نشده چه تفاوتي بااسيدهاي چرب سيرشده دارند؟

در اسید های چرب سیر نشده حداقل یک پیوند دو یا سه گانه وجود دارد ولی در اسیدهای چرب سیر شده پیوند دو یا سه گانه دیده نمی شود يعني تعداد اتم هاي هيدروژن موجود درآن كمترازحدي است كه آن مولكول مي تواند درحالت حداكثرداشته باشد ولي اسيدهاي چرب سيرشده حداكثر تعداد هيدروژن را دارا مي باشند..از تفاوت های دیگر تفاوت در نقطه ی ذوب است چرا که نقطه ی ذوب اسید های چرب سیر نشده پایین تر از اسید های چرب سیر شده است.هضم اسید های چرب سیر نشده راحت تر است.اسید های چرب سیر شده حد اکثر تعداد هیذروژن را دارندولی اسید های چرب سیر نشده کمتر از تعداد حد اکثر است.

4-چراروغن هاي گياهي دردماي اتاق،مايع اند؟

در روغن های گیاهی اسید های چرب سیر نشده  وجود دارد وبه دلیل وجود پیوند دو گانه در دم هیدروکربنی آنها و ایجاد خمیدگی در آنها ، فاصله ی مولکول ها ازهم زیاد ودر نتیجه این روغن ها در دمای اتاق مایع اند.

5-فسفوليپيدها چه تفاوتي با تري گليسريدهادارند؟

در تری گلیسرید ها سه اسید چرب به یک مولکول گلیسرول متصل می شوند ولی درفسفولیپیدها دو اسید چرب ویک گروه فسفات به یک مولکول گلیسرول می چسبند.

6-دوليپيدنام ببريدكه درغشاي سلول يافت شود؟ كلسترول- فسفوليپيد

7-كدام استروئيد مخصوص غشاي سلول جانوري است؟ كلسترول


برچسب‌ها: پاسخ سئوالات خود آزمایی, تفکرنقادانه و فعالیت های فصل اول, ملولکول های زیستی, دوم تجربی

تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ | 21:45 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |

دانلود رایگان کتاب : دیکشنری بی مهرگان

دیکشنری بی مهرگان

Dictionary of Invertebrate Zoology


By Mary Ann Maggenti, Scott L. Gardner Armand R. Maggenti

  • Publisher:   Unknown Publisher
  • Number Of Pages:  970
  • Publication Date:   2008-01-01
  • ISBN-10 / ASIN:   B00262QR3O
  • ISBN-13 / EAN:  
  •  

برچسب‌ها: دانلود رایگان کتاب, دیکشنری بی مهرگان

تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ | 21:35 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ | 21:33 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ | 21:31 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ | 21:30 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ | 21:30 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
 

 دانلود کتاب رایگان زیست شناسی گیاهی

Introductory Plant Biology

Introductory Plant Biology

By Kingsley R Stern, Jim Bidlack, ShelleyJansky, Kingsley Stern,

دانلود رایگان بخش اول

دانلود رایگان بخش دوم


برچسب‌ها: دانلود کتاب رایگان زیست شناسی گیاهی

تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ | 21:20 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
تاريخ : جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ | 18:14 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
تاريخ : جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ | 17:42 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
تاريخ : جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ | 17:39 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
تاريخ : جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ | 17:35 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
تاريخ : جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ | 17:31 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
تاريخ : جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ | 17:28 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
تاريخ : چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۹۲ | 18:59 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
تاريخ : چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۹۲ | 18:47 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
تاريخ : چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۹۲ | 18:41 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
یک مستند  که واقعا شاهکارهای زیست شناسی خلقت و جهان را در آن می توان به وضوح دید.

 

اسم این مستند درون بدن انسان( inside the human body ) است که شامل چهار قسمت می باشد.

اسامی چهار قسمت عبارتند از :

۱- خلقت ( Creation )

۲- اولین و آخرین ( first to last )

۳- ساختن مغز شما ( building Your Brain )

۴- جهان بیرحم ( Hostile World )

 

فایل های دانلود این فیلم به صورت تورنت ارائه شده و دانلود به این صورت خیلی راحتتر به نظر می رسد.طور دیگری به دنبال این فایلها نباشید چون من قبلا گشتم و نبود.

نشانی صفحه تورنت برای دانلود فیلم(که البته اول باید عضو شوید) :

http://forums.mvgroup.org/index.php?showtopic=39632

 

اگر اینترنت پر سرعت دارید میتوانید این فیلم را دانلود کنید و ببینید و اگر هم اینترنت پرسرعت ندارید و دوست دارید این فیلم مستند بسیار زیبا را ببینید برایم یک ایمیل  بزنید تا اگر توانستم آن را برایتان ارسال کنم.(این فیلم به زبان اصلی می باشد.)

اگر در مورد نحوه کار با فایلهای تورنت هم مطلبی خواستید به اینجا سری بزنید:

http://macromediax.com/learn/archive.asp?id=181


برچسب‌ها: inside the human body

تاريخ : چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۹۲ | 0:30 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
دانلود نمونه سوالات طبقه بندی شده زیست  ۱ ------ دانلود کنید


برچسب‌ها: دانلود نمونه سوالات طبقه بندی شده زیست ۱

تاريخ : پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲ | 19:49 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |

1

غلا معباس کاظمی دبیر دبیرستان های دولتی ونمونه دولتی تهران

 

 

 

 

 

 

4

1-ماده سازنده تارعنكبوت ........................................وغددمربوط به تنيدن تاردر...........................................قرار دارند.5/

2- يك پلي ساكاريد داراي 51پيوند كووالانسي در بين مونومرهاميباشد.اين براي تشكيل اين پلي ساكاريد..................................................مولكول آب.............................................................شده است.5/

 

3- از كنار هم قرار گرفتن چند هزار رشته ي سلولز.............................ايجاد ميشود كه ............................................................................5/

 

4- تفاوت اصلي تري گليسيريدهادر چيست؟25/.....................................................

 

5- براي نرم كردن مواد گياهي زدودن موهاي پوست جانوران از چه آنزیمی استفاده می شود؟25/....................................

 

6- بازآدنين از طريق كدام حلقه به پنتوز متصل است و به مجموع آن دوچه مي گوييم؟5/..........................         .........................................................................................

7- به نظر شما كدام یك از واكنش هاي انرژي خواه و انرژي زا در بدن يك توليد كننده و بيشتر انجام مي شوند؟25/

.................................................................

8-كدام ليپيد راتنها جانوران توليد مي كنند؟25/...........................................................

9-رشته ها ي كلاژن در كدام گروه ازپروتئين هاقرار مي گيرد؟25/.....................................

10-محل تولیدومحل انجام فعالیت آنزیم هادرکدام بخش ازسلول است؟5/.......................................و.....................................

11-چندمورد از موارد زیردرافزایشسرعت انجام واکنش های آنزیمی موثر است؟25/.........................................................................


 

 

2

1-توانایی هر ابزار نوری به ..............................................................................آن بستگی دارد. 25/

2-برای بررسی ساختارسطحی دستگاه گلژی یک سلول گیاهی دارای متابولیسم از کدام میکروسکوپ استفاده می کنیم؟25/

...........................................................................................

3-اندازه وشکل هر سلول به چه عاملی بستگی دارد؟25/............................................................................

4-ماده زنده ای که درون منافذ دیواره سلولی را پر می کند................................................................................25/

 

5-بیشترین تعداد مولکول های غشای پلاسمایی متعلق به کدام دسته از ترکیبات آلی هستند؟25/............................................

6-کاراصلی شبکة آندوپلاسمی صاف را آنزیم های مستقر درکدام قسمت آن انجام می دهند؟ 25/................................................

7-جذب مولکول های درشت توسط سلول ها از طریق..........................................................................صورت می گیرد.25/

8-وظیفه اصلی دستگاه غشایی درونی چیست؟ 25/..............................................................

9-سلول های بزرگ نسبت یه سلول کوچکتر حاصل از تقسیم میتوز خود نسبت حجم به سطح ..................................... دارند.25/

10-تعداد دستگاه گلژی سلول به ..............................................................بستگی دارد.25/

11-محل به دام افتادن انرژی خورشیدی درون کلروپلاست کدام است؟25/...........................................

12-پروتئین های تشکیل دهنده اسکلت هسته ای درکجا استقرار دارند؟25/...........................................

13-رشته پلی پپتید آنزیم هایی که به تنظیم مقدارقندی که از سلول های جگر به جریان خون آزاد می شود، کمک می کنند، توسط کدام اندامک ساخته می شوند؟25/....................................................

14-تفاوت شبکه آندوپلاسمی صاف و زبر در چیست؟25/

............................................. و...........................................

15-تفاوت های میان میتوکندری و کلروپلاست درچیست؟5/

.....................................................                         .......................................................................

16-سانتریول از کدام نوع ساختارهای سلولی بوده و در کدام گروه از گیاهان وجود دارد؟5/

 

17-اگر یک سلول گیاهی ویک سلول جانوری را درآب قرار دهیم چه اتفاقی می افتد؟5/

.......................................................................................................................و .....................................................................................

18- در انتشار تسهیل شده حرکت مواد از ......................................................................... صورت می گیرد5/

19-جوان ترین و پیرترین لایه دیواره سلولی گیاهان ......................................................................................... می باشد. 5/

 

6

 

 

1-كدام بافت زنده دراستحكام گياه بيش ترنقش دارد؟5/....................................................................

2-سلول بالغ كدام بافت گیای،زنده وفاقدهسته است؟5/.......................................................................

3-جريان مواد درعناصر آوندي به علت..............................................................بسيارسريع ترازتراكئيدها است5/

4-چه قسمت هایی از گیاه ازسلول هاي روپوست منشاء مي گيرد؟5/ ................................و.......................................

5-ریشه وساقه یک گیاه علفی را بایکدیگر مقایسه کنید5/ 

 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

6- درشکل مقابل جهت حرکت پیام عصبی کدام است و وقسمت های مختلف آنرا نامگذاری کنید؟1

 

 

 

 

 

 

 

7- شکل زیر نشان دهنده ی بافت پوششی کدام ناحیه است و بخش نمایش داده شده با (الف) در آن معرف کدام جزء است؟5/

 

 

 

 

4

 

 

1-وال گوژپشت ........................................................اندام شانه ماننددر.......................................................خوددارد5/

 

2-تبديل گليكوژن به گلوكز درمرحله ................................................تغذیه وگوارش.صورت مي گيرد.5/

 

3-گوارش شيميايي كرم خاكي ازكجاشروع مي شود؟5/....................................

 

4-دركدام جانور غذا پس ازعبورازمعده گوارش مكانيكي قوي مي شود؟5/........................................

 

5-كدام اندام گوارشي بين سه جاندار كرم خاكي ،ملخ، گنجشك مشترك است؟5/...................................

 

6-دركيسه گوارش هيدرگوارش ..........................ودرواكوئل گوارش آن گوارش..........................................صورت مي گيرد5/

 

7-آسياب كردن موادغذايي دركرم خاكي وجذب مواد آلي گوارش يافته به ترتيب در .........................................................صورت مي گيرد.5/

 

8-در کیسه گوارشی هیدر ، وظیفه ترشح آنزیم های هیدرولیز کننده و وظیفه مخلوط کردن غذا با آنزیم های گوارشی به ترتیب بر عهده چه نوع سلول هایی می باشد ؟5/..................................                      .........................................

 

 

4

5

اگر قدرت  بزرگ نمایی عدسی شیئی 10*و40* وعدسی چشمی 16* باشد کمترین وبیشترین بزرگنمای میکروسکوپ چقدر است؟

.........................................                   ......................................

 

1

6

دو موش لاغر وچاق اگر با یکدیگر مقایسه کنیم چه اندامک هایی ودر کدامیک گسترده گی بیشتری دارد وچرا؟

 

....................................................................................... ...................................................................................................

 

 

1

 

 

 برچسب‌ها: نمونه سوالات میان ترم زیست شناسی وآزمایشگاه 1

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲ | 17:21 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
Meiosis
Meiosis
Mitosis
Mitosis
Cellular Organelles
The Evolution of Cellular Organelles
Cellular Respiration
Cellular Respiration
Reflex Arcs
Evolution in Action
High-throughput sequencing
High-Throughput Sequencing
Reflex Arcs
Reflex Arcs
Human ES Cells
Human Embryonic Stem Cells
Ovarian and Uterine Cycles
The Ovarian and Uterine Cycles
Heat Changes Protein Structure
Heat Changes Protein Structure
The Kidney
The Mammalian Kidney
Independent Assortment
Independent Assortment of Alleles
DNA Library
Construction of a DNA Library
Life Cycle of a Moss
Life Cycle of a Moss
Angiosperms
Life Cycle of an Angiosperm
Meselson-Stahl
The Meselson-Stahl Experiment
Harvesting light
Harvesting Light
proteinsecretion
Translation-Linked Protein Secretion
Life Cycle of HIV
Life Cycle of HIV, a Retrovirus
Gel Electrophoresis
Gel Electrophoresis
DNA Chip Technology
DNA Chip Technology
Independent Assortment
Mendel's Law of Independent Assortment and Gamete Diversity
Inflammation
Nonspecific Inflammatory Response
Fixed Behaviors
Simple Stimuli Trigger Fixed Behaviors
Scientific Method
The Scientific Method
Vesicle Budding and Fusing
Vesicle Budding and Fusing
Solar Compass
Time-Compensated Solar Compass
Electron Transport
Electron Transport: Aerobic and Anaerobic Conditions
Blood Pressure
Measuring Blood Pressure
Human Heart
Blood Flow through the Human Heart
The Synapse
The Synapse
Carrier Proteins
Carrier Proteins
Action Potentials
Action Potentials
Polyribosomes
Polyribosomes
Mistakes in Meiosis
Mistakes in Meiosis
Mendel's Experiments
Mendel's Experiments
Lac Operon
The lac Operon
Plant Growth
Plant Growth, Development, and Response to the Environment
Eukaryotic Organelles
Eukaryotic Organelles
Diffusion
Molecules Move across the Cell Membrane

برچسب‌ها: انیمیشن زیست شناسی

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ | 20:11 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ | 20:9 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
پاسخ فعالیت های فصل اول

فعالیت 1-1 می توان روزنامه ها را خمیر کرد تا مواد محلول موجود در روزنامه از سلولز که در آب نامحلول است جدا شود. سپس با استفاده از مواد رنگ زدا رنگ آن را از بین برد و نهایتاً سلولز را بصورت خالص جدا کنیم. در مرحله آخر به کمک آنزیم سلولاز می توان سلولز را هیدرولیز کرده و از گلوکز حاصل استفاده نمائیم. 

فعالیت 2-1

1. خیر، گلوکز مونوساکارید است و انحلال پذیری آن نسبت به ساکارز که دی ساکارید است بیشتر است.

2. تا حدودی در آب حل می شود اما به زمان یا حرارت نیاز دارد چون ساختار پیچیده ای دارد. قابلیت انحلال در آب:  پلی ساکارید


برچسب‌ها: پاسخ فعاليت ها, زيست سال دوم

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ | 20:4 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |


برچسب‌ها: سلول مژ ك دار

تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 16:53 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |


برچسب‌ها: گردش خون در قلب

تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 16:51 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
براي مشاهده ي تصوير بزرگتر روي تصوير كليك كنيد.

     

بخش هاي مغز گوسفند در برش طولي 

چشم گوسفند 

نماي شكمي مغز گوسفند 


     

برش قلب گوسفند 

نماي پشتي مغز گوسفند 

برش طولي كليه گوسفند 


 

قلب گوسفند 

بخش هاي مغز گوسفند 

 


برچسب‌ها: تشريح اندام هاي جانوري

تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 16:44 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
براي مشاهده ي تصوير بزرگتر روي تصوير كليك كنيد.

 

 دسته آوندي در ساقه آفتابگردان  لايه كوتين، روپوست برگ  برش عرضي برگ گياه دو لپه

 
 ساقه آفتابگردان  دسته آوندي در ساقه ذرت  


برچسب‌ها: بافت شناسي گياهي

تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 16:43 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
براي مشاهده ي تصوير بزرگتر روي تصوير كليك كنيد.

 

ميتوز ريشه پياز 1

ميتوز ريشه پياز 2

ميتوز ريشه پياز 3


ميتوز ريشه پياز 4

ميتوز ريشه پياز 5

ميتوز ريشه پياز 6
ميتوز ريشه پياز 7

برچسب‌ها: ميتوز ريشه پياز

تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 16:42 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |

منظره پهلويي (A),  بخشي از  مقطع عرضي   (B) دو بخش ازحلقه دندانه اي (C).

 

1.       ناحيه مژك هاي دهاني

2.       دهان سلولي

3.       حلق سلولي

4.       هسته بزرگ

5.       هسته كوچك

6.       واكئول انقباضي

7.       حلقه دندانه اي

8.       بخش خط دار

9.       كمربند مژكي عقبي

10.   مژك هاي حاشيه اي بالا

11.   مژك هاي حاشيه اي پايين

12.   غشاء حاشيه اي


برچسب‌ها: ساختار تريكودينا, Trichodina

تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 16:41 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |
براي مشاهده ي تصوير بزرگتر روي تصوير كليك كنيد.

  

برچسب‌ها: انواع ميكروسكوپ

تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 16:35 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |


برچسب‌ها: ضربان قلب

تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 16:33 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک


برچسب‌ها: اوگلنا

تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 16:32 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک


برچسب‌ها: كلاميدوموناس

تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 16:31 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک


برچسب‌ها: آنتي بادي

تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 16:28 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |

 


برچسب‌ها: تغذيه آميب

تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 16:26 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |

بي‌شك هنگام عبور از خيابان، پرندگاني را ديده‌ايد كه در حين پرواز، ناگهان روي سيم‌هاي انتقال برق فرود مي‌آيند و احتمالا اين سوال براي شما مطرح شده است كه به رغم وجود جرياني با ولتاژ بالا در اين سيم‌ها چرا اين پرندگان دچار برق گرفتگي نمي‌شوند؟

حقيقت اين است كه روي اين سيم‌ها هيچ پوشش عايقي هم وجود ندارد و به همين علت قرار گرفتن اين سيم‌ها در ارتفاعات كم مي‌تواند بسيار خطرناك باشد.

تنها دليلي كه موجب مي‌شود پرندگان بندرت در اين شرايط، دچار برق گرفتگي شوند، اين است كه وقتي پرندگان روي اين سيم‌ها مي‌نشينند تنها با سطح سيم‌ها در تماس هستند و بدن آنها با هيچ جاي ديگري در ارتباط نيست.

انرژي الكتريكي نيز مانند ديگر انواع انرژي در جهتي  حركت مي‌كند كه به حالتي از موازنه يا تعادل دست يابد.

به عبارت ديگر، انرژي از مناطقي كه انرژي در آنجا بيشتر است، به مناطقي كه با كمبود انرژي مواجه است جريان پيدا مي‌كند و هميشه براي رسيدن به اين وضعيت، مسيري را انتخاب مي‌كند كه با مقاومت كمتري در طول مسير حركت روبه‌رو شود.

اگر پرنده يك پاي خود را روي سيم برق قرار دهد و پاي ديگرش را روي سطح زمين يا سيم ديگري با ولتاژ كمتر بگذارد، با مشكل برق گرفتگي مواجه خواهد شد، اما در شرايطي كه هر دو پايش روي يك سيم برق باشد يا يك پاي اين پرنده روي سيمي با همان ولتاژ قرار گرفته باشد، هيچ خطري پرنده را تهديد نخواهد كرد بنابراين جريان هيچ مسيري را براي انتقال پيدا نخواهد كرد و در همان مسير سيم كه كمترين مقاومت ممكن را دارد باقي مي‌ماند.

مي‌توان گفت، تنها در شرايطي كه جريان از بدن پرنده عبور كند و از يك مسير با ولتاژ بالا به مسير ديگري با ولتاژ پايين منتقل شود، پرنده دچار برق‌گرفتگي مي‌شود.

انسان‌ها نيز اگر دو دست خودشان را روي يك سيم برق بگذارند و از آن آويزان شوند، تا زماني كه به زمين يا دكل‌هاي مخابراتي نزديك نشوند با مشكل برق گرفتگي مواجه نخواهند شد، چراكه در چنين وضعيتي هيچ مسيري براي عبور جريان برق از بدن فرد وجود نخواهد داشت. در عين حال هيچگاه به شما توصيه نمي‌كنيم چنين كاري را امتحان كنيد.

براي اثبات اين حقيقت در ذهن‌تان تنها كافي است سرتان را رو به آسمان بلند كنيد و نگاهي به پرندگاني بيندازيد كه روي اين سيم‌ها فرود مي‌آيند و پس از رفع خستگي به پرواز در آسمان ادامه مي‌دهند.

مريم وكيليتاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 16:16 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |


اگر شاید شما هم از آن دسته افرادی هستید که حداقل یک بار توسط زنبور گزیده شدید باید بدانید که تمام زنبور‌هایی که در یک کندو زندگی می‌کنند توانایی نیش زدن را ندارند بلکه تنها زنبور‌های کارگر هستند که نیش می‌زنند و پس از این اقدام می‌میرند.

اگردرد ناشی از گزیدگی حواسی برای شما گذاشته باشد و دقت کرده باشید متوجه شده‌اید که معمولا بیشتر زنبور‌ها بعد از نیش زدن می‌میرند.

در یک کندو ملکه، زنبورهای نر و کارگر در کنار هم زندگی می‌کنند و هر کدام وظایف متفاوتی را در کندو برعهده دارند.

ملکه که مادر تمام زنبور‌های کندو است، مهم‌ترین وظیفه‌اش تخم‌گذاری است. خرطوم ملکه توانایی جمع‌آوری شهد گل‌ها را ندارد و به طور طبیعی بیش از پنج سال می‌تواند زندگی کند.

زنبور نر که معمولا وظیفه‌اش بارور کردن ملکه است، به علت نداشتن نیش، توانایی جمع‌آوری شهد و گرده را ندارد و تنها ۲۴ روز زنده می‌ماند.

زنبور‌های کارگر که همگی ماده هستند، بیشترین جمعیت کندو را تشکیل می‌دهند و کار آن‌ها جمع‌آوری شهد و گرده گل‌ها و در ‌‌نهایت تولید عسل است.

در این میان باید گفت تمام زنبور‌هایی که در یک کندو زندگی می‌کنند توانایی نیش زدن را ندارند و تنها زنبور‌های کارگر هستند که نیش می‌زنند و پس از نیش‌زدن می‌میرند.

مرگ این زنبور‌ها بعد از نیش‌زدن به دلیل نوع نیش آنهاست. نیش زنبور‌های کارگر خاردار است، به این معنی که پس از نیش زدن و ورود زهر به بدن موجوداتی که ساختار گوشتی دارند، نیش درمحل گزش گیر می‌کند و زنبور تمام تلاش خود را برای بیرون آوردن نیش خود می‌کند که این تلاش با پاره شدن شکم، در ‌‌نهایت منجر به مرگ زنبور پس از چند دقیقه بعد از گزش می‌شود.
این درحالی است که ملکه و سایر زنبورهای کندو به علت داشتن نیش بسیار نرم و انعطاف‌پذیر پس از نیش زدن نمی‌میرند و این ویژگی، این قابلیت را به این زنبور‌ها می‌دهد تا بصورت پیاپی از نیش خود استفاده کنند، بدون آنکه نیش آن‌ها در محل مورد گزش گیر کند.

نکته قابل ذکر این‌که علت قرمزی و سوزش در محل گزیدگی مربوط به اسید فرمیک موجود در زهر زنبور است که این اسید در گیاه گزنه نیز وجود دارد.

منبع: عصر ايرانتاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 16:14 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |

در بافت ماهيچه اي سلول هاي غير فعالي به نام سلول هاي اقماري وجود دارند كه پس از آسيب ويا تحريكي كه به ماهيچه وارد شود ،فعال شده و تقسيم مي شوند و رشته هاي جديد به وجود مي آورند .

نورون ها در مغز پرندگان بالغ تقسيم مي شوند ولي در پستانداران خير .رشته هاي عصبي محيطي اگر جسم سلولي شان سالم باشد ،بازسازي مي شوند .

تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 16:11 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |  
مقدمه


فصل اول


فصل دوم


فصل سوم


فصل چهارم


فصل پنجم


فصل ششم


فصل هفتم


فصل هشتم


برچسب‌ها: کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه, ۱, سال دوم تجربی چاپ ۹۲

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 1:20 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |

گروهی دانشمند عصب شناس ژاپنی در تلاشند با استفاده از فن آوری اسکن مغزی افراد در لحظات خواب ديدن کليد رمزگشايی رؤيای آدمی را کشف کنند. 
 
يوکياسو کاميتانی و تيم همکارانش با بهره گيری از روش تصويرسازی تشديد مغناطيسی کارکردی (اف ام آر آی)، مغز سه انسان را در حال خواب اسکن کرده و در همين حال از امواج مغز اين افراد نوار مغزی (ای ای جی) گرفته اند.
 
اين پژوهشگران هر زمان که در نوار مغزی افراد تحت آزمايش نشانه ای از نخستين مراحل خواب ديدن را مشاهده می کردند آنها را بيدار کرده و از ايشان می پرسيدند که چند لحظه پيش چه چيزی را در رؤيا ديده اند و سپس به آنها اجازه می دادند مجدد بخوابند. اين عمل برای هر داوطلب در بازه های زمانی سه ساعته، بين ۷ تا ۱۰ بار در روزهای مختلف، تکرار شد. در نهايت محققان به طور متوسط  در مجموع ۲۰۰ رؤيا از هر داوطلب را ثبت کردند. 
 
به ظاهر بيشتر خواب های ثبت شده در قالب اين آزمايش، بازتاب دهنده تجربيات روزمره افراد بوده است. يک داوطلب می گفت: «خواب ديدم که در يک نانوايی هستم. يک قرص نان برداشتم... بعدش از نانوايی آمدم بيرون و وارد خيابان شدم، يک نفر را ديدم که داشت عکاسی می کرد،» ديگری گزارش می داد: «يک تنديس برنزی بزرگ ديدم...روی يک تپه کوچک بود و پايين تپه چندين خانه بود، خيابان بود با درخت.» بعضی از رؤياها نيز عجيب و غريب بوده و ملاقات با يک ستاره سينما يا حضور در استوديوی فيلمبرداری را شامل می شده است.
 
کاميتانی و همکارانش با استفاده از يک پايگاه داده های زبانی به نام «وُرد نِت»، واژه های کليدی گزارش های کلامی داوطلبان را استخراج و در ۲۰ گروه (خودرو، مذکر، مؤنث، رايانه و ...) طبقه بندی کردند. اين گروه ها بر اساس بسامد تکرار اين موارد در خواب های گزارش شده تعيين شدند. در مرحله بعد، دانشمندان تصاويری از هر گروه تهيه کرده و با نشان دادن آن ها به داوطلبان، در حين تماشای اين تصاوير مغز اين افراد را باری ديگر اسکن کردند.
مقايسه عملکرد مغز اشخاص در هنگام ديدن يک تصوير و متناظر آن در زمان خواب ديدن آن تصوير، شيوه اصلی رمزگشايی رؤيا توسط پژوهشگران ژاپنی بود.
 
بدين ترتيب در سال ۲۰۰۸، يوکياسو کاميتانی و همکارانش اعلام کردند که توانسته اند با موفقيت تصاوير ديداری متناظر فعاليت بخش های «وی ۱»، «وی ۲» و «وی ۳» مغز را رمزگشايی و بازسازی کنند . اين دانشمندان می گويند در عين حال به کشف ديگری نيز نايل آمده و با بررسی فعاليت مناطق عالی قشر مغز به طور دقيق محتوای رؤيای افراد را پيش بينی کرده اند.
 
کاميتانی می گويد: «ما مُدلی ساخته ايم که به کمک آن می توان پيش بينی کرد که کدام گروه طبقه بندی مان در خواب شخص وجود داشته، علاوه بر اين، برای مثال، از طريق بررسی فعاليت مغز شخص در نُه ثانيه قبل از بيدار شدنش توانسته ايم با دقت ۷۵-۸۰ درصدی بگوييم که آيا يک انسان در رؤيای شخص وجود داشته يا خير.» 
 
اين دانشمند عصب شناس در ادامه توضيح می دهد که آزمايش های انجام شده ساختار تصويری رؤيای داوطلبان را مورد بررسی قرار نداده است: «مسأله معنای اين رؤياها بوده، اما هنوز فکر می کنم که امکان دارد بتوانيم ويژگی های ساختاری -از قبيل شکل و کنتراست - را از خواب شخص استخراج کنيم، همانطور که در ۲۰۰۸ هم چنين کاری را انجام داديم.»  
 
نتايج اين پژوهش در جريان نشست ساليانه انجمن رشته عصب شناسی در ماه اکتبر گذشته در ايالت نيو اورلئان آمريکا ارائه شد و هم اينک در نشريه علمی «ساينس» نيز به چاپ رسيده است. نويسندگان اين مقاله مدعی شده اند که دو پديده «رؤيا ديدن» و «دريافت بصری»، تظاهرات عصبی مشابهی را در مناطق ديداری عالی مغز ايجاد می کنند. 
 
کاميتانی تأکيد می کند: «به دليل دقت بالای رمزگشايی رؤيا در چند ده ثانيه پيش از بيدار شدن، می توان نتيجه گرفت که به ياد آوردن رؤياهای فرد به حافظه کوتاه مدت وی بستگی دارد.»
 
هم اينک، کاميتانی و اعضای تيم همکاران وی می کوشند داده هايی مشابه درباره مرحله حرکت سريع چشم در خواب (آر ای ام) جمع آوری کنند. آزمايشی که نسبت به فاز قبلی دشوارتر می نمايد، چرا که «بايد دست کم يک ساعتی صبر کنيم تا سوژه به خواب برود تا به اين مرحله از خواب عميق برسد.» اين عصب شناس ژاپنی در نهايت تصريح می کند که «شخصاً هيچ نظريه محبوبی درباره کارکرد رؤياها ندارم، اما [اطمينان دارم که] دانستن بيشتر درباره محتوای رؤيا و چگونگی ارتباط اين محتوا با فعاليت مغز می تواند ما را در درک آنها ياری کند.» 

منبع اصلی : روزنامه «گاردين»


برچسب‌ها: رمزگشايی رؤيا

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 1:11 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |

 لازم به ذكر است در كتاب چاپ 92 شكل عنواني اغلب فصل ها واندازه شكل ها ي متن نيز تغيير كرده است . بخش هايي را كه در جدول با * مشخص شده اند در فايل پيوست قرار دارند .

   فعالیت 7-1                             
             فعالیت ۱-۷                               عدسک تنه ی درخت                               ساختار مفصل

                                    
     انتقال فعال                                             باله های ماهی                                      اسمز

                                       
        ساختار باکتری                                 ساختار استخوان دراز                                اسپیرومتری

                                                            
    ساختار سارکومر                                  ساختار استروئید                                      آشام سنج

                                                
     آوندهای چوبی                                        تریکودینا                                تصویر عنوانی فصل ۳

                                                           
       فعالیت ۱-۲                                      ۲۲-۲  واکوئل                               تصویر عنوانی فصل ۶   

                                                 
      دو مسیر حرکت آب                          ساختار رگهای خونی                       ساختار سلول درون پوست

                                                     
  مدل جریان فشاری                        مقایسه روده گوشتخوار و گیاهخوار              برش عرضی ساقه و ریشه


برچسب‌ها: تغییرات کتاب زیست شناسی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 1:9 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 0:57 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |

آرابیدوپسیس تالیانا امروزه یکی از ارزشمند ترین جاندارانی است که برای مطالعه ی عملکرد ژن ها در کنترل رشد و نمو استفاده می شود . ویژگی های مهم این گیاه به شرح زیر است :

1. آرابیدوپسیس کوچک است و به راحتی رشد می کند . به همین دلیل رشد هزاران گیاه آرابیدوپسیس در آزمایشگاه و با نور مصنوعی امکان پذیر است .

2. زمان زادآوری و تولید مثل آن کوتاه است . چرخه ی کامل زندگی این گیاه حدود یک ماه است و از هر گیاه هزاران دانه تولید می شود .

3. آرابیدوپسیس در بین گیاهان گلداری که می شناسیم ، کوچکترین ژنوم را دارد . به علاوه همه ی 30000 ژن این گیاه فقط روی 5 جفت کروموزوم قرار دارند .

4. آرابیدوپسیس بر خلاف بسیاری از گیاهان تقریبا ً DNA تکراری ندارد .

ژنوم نسبتا ً ساده ی آرابیدوپسیس سبب شده است که شناسایی بخش های خاص DNA مرتبط با عملکرد هایی مشخص برای گیاه شناسان آسان تر باشد . امروزه گیاه شناسان برای پاسخگویی به انواعی از پرسش ها در باره ی رشد و نمو گیاه ، تکامل و مسائل ژنتیکی ، هم چنین در انواعی از پژوهش ها مانند فتوسنتز ، مقاومت در برابر بیماری ها ، گل دهی و ...از این گیاه استفاده می کنند . حتی بسیاری از گیاه شناسان توانسته اند ژن های باکتری را درون ژنوم آرابیدوپسیس جای دهند و به این ترتیب گیاهانی را تولید کنند که نوعی پلاستیک تجزیه شدنی می سازند .

                                                   منبع : مجله ی رشد آموزش زیست شناسی ، شماره ی 57


برچسب‌ها: آرابیدوپسیس

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 0:55 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |