1-     گیرنده های حسی :

1)      سلولهای پوششی تمایز یافته اند .

2)      نورون های تمایز یافته اند .

3)      سلولهای عصبی و فاقد میلین اند .

4)      واجد انشعابات آکسونی فراوان و آکسون بلند هستند .

 

2-     پوشش اطراف گیرنده های فشار از چه نوع بافتی است ؟

1) پوششی                                       2) پیوندی                                3) عصبی                                 4) چربی

 

3-     گیرنده های دما در پوست با کدامیک از مراکز عصبی زیر ارتباط مستقیم دارد ؟

1) تالاموس                                      2) قشر خاکستری مخ               3) هیپوتالاموس                       4) نخاع

 

4-     سرمای شدید ، کدام گیرنده یا گیرنده ها را تحریک می کنند ؟

1) فقط سرما                                    2) سرما و فشار                        3) سرما و گرما                        4) سرما و درد

 

5-     کدامیک از گیرنده های پوست دارای بن (بافت پیوندی اطراف پایانه های عصبی خود) نیستند؟

1) گیرنده های سرما                                                        2) گیرنده های درد

3) گیرنده های فشار                                                       4) گیرنده های گرما

 

6-     کدامیک از گیرنده های زیر از نوع گیرنده های مکانیکی است ؟

1) لمس                                           2) سرما                                    3) درد                                     3) گرما

 

7-     کدامیک از گیرنده های زیر معمولاً در فاصله ی بیش تری از سطح پوست قرار دارند (عمیق تر قرار گرفته اند) ؟

1) گیرنده های فشار                                                                        2) گیرنده های لمس

3) گیرندهای درد                                                                            4) گیرنده های دما

 

8-     مرکز اصلی تنظیم دمای بدن در کدام قسمت قرار گرفته است ؟

1) تالاموس                                      2) مخچه                 3) بصل النخاع                         4) هیپوتالاموس

 

9-     اعصاب متصل به گیرنده های حسی پوست ، انشعابات رشته های عصبی کدام نورون ها هستند؟

1) حسی نخاع                  2) حسی قشر مخ                     3) هرمی قشر مخ                     4) گره ی نخاعی

 

10-  احساس درد مربوط به کدام بخش از دستگاه عصبی است ؟

1) گره نخاعی

2) پایانه های برهنه ی اعصاب حسی پوست

3) قشر خاکستری مخ

4) هسته های خاکستری دورن مخ

 

11-  بخش  جلویی لایه های صلبیه و مشیمیه به ترتیب چه نامیده می شوند ؟

1) قرنیه زجاجیه                            2) قرنیه عنبیه                        3) عنبیه قرنیه                        4) عنبیه شبکیه

 

12-  مواد غذایی برای عدسی و قرنیه به ترتیب توسط کدام بخش تامین می گردد ؟

1) زجاجیه زلالیه                          2) زجاجیه زجاجیه               3) زلالیه زلالیه                     4) زلالیه زجاجیه

 

13- جانورانی که فقط در شب فعال اند (مثل خفاش) و پرندگانی که فقط در روز فعال اند و شب کورند ، به ترتیب از کدام دسته سلول های گیرنده ی نورانی بیش تر دارند ؟

1) استوانه ای مخروطی                                                                2) مخروطی استوانه ای

3) استوانه ای استوانه ای                                                               4) مخروطی مخروطی

 

14-  در عمل تطابق چشم وقتی که به اشیای نزدیک می نگریم قطر عدسی .......... می شود و قطر کره ی چشم ............ می شود .

1) کم تر بدون تغییر      2) کم تر بیش تر   3) بیش تر بدون تغییر            4) بیش تر کم تر

 

15-  داخلی ترین لایه ی چشم چه نام دارد ؟

1) مشیمیه                                        2) صلبیه                                  3) عنبیه                                    4) شبکیه

 

16-  عمل تطابق به کدام بخش صورت می گیرد ؟

1) ماهیچه ی مژگانی                                                                       2) ماهیچه عنبیه       

3) ماهیچه های حرکتی چشم                                                           4) ماهیچه های متصل به صلبیه

 

17-  عنبیه از کدام لایه ی چشم منشا گرفته و در چه عملی دخالت دارد ؟

1) صلبیه تغییر تحدب عدسی                                        2) صلبیه تغییر قطر مردمک

3) مشیمیه تغییر تحدب عدسی                                      4) مشیمیه تغییر قطر مردمک

 

18-  همه ی موارد زیر از محیط های شفاف چشم محسوب می شود به جز :

1) قرنیه                                            2) عنبیه                                    3) زلالیه                                  4) زجاجیه

 

19-  رنگ چشم مربوط به وجود رنگ دانه در کدام بخش است ؟

1) مشیمیه                                        2) صلبیه                                  3) قرنیه                                    4) عنبیه

 

20-  کدام یک در کرویت چشم نقش اساسی دارد ؟

1) زلالیه                                          2) شبکیه                                  3) زجاجیه                               4) عنبیه

 

21-  کدام یک در افزایش میدان دید نقش مهم تری ایفا می کنند ؟

1) قرنیه عضلات مژکی                                                                2) قرنیه عضلات حرکتی چشم

3) زلالیه عضلات حرکتی چشم   4) زجاجیه زلالیه

                                         

22-  فضای جلوی عدسی را چه ماده ای فرا گرفته و از کجا ترشح می شود ؟

1) زلالیه غدد مخاطی                                                                  2) زلالیه مویرگ های خونی

3) زجاجیه غدد مخاطی                                                               4) زجاجیه مویرگ های خونی

                                         

23-  مواد غذایی کدام بخش از طریق زلالیه تامین می شود ؟

1) صلبیه                                          2) عدسی                                 3) عنبیه                                    4) جسم مژگانی

 

24-  در تشکیل تصویر در مکان مناسب همه ی مواد زیر نقش موثر دارند به جز :

1) شکل قرنیه                                   2) انعطاف عدسی                    3) قطر کره ی چشم                 4) نوع گیرنده

 

25-  در شکل مقابل تحدب عدسی ...................... و نور از فاصله .............. به چشم می رسد .

1) کم زیاد

2) کم کم

3) زیاد زیاد

4) زیاد کم

 

26-  در چشم دوربین محل تشکیل تصویر کجاست و چگونه اصلاح می شود ؟

1) پشت شبکیه با عدسی محدب   2) پشت شبکیه با عدسی معقر

3) جلوی شبکیه با عدسی محدب 4) جلوی شبکیه با عدسی مقعر

 

27-  شکل مقابل ، وضعیت چه چشمی را نشان می دهد ؟

1) دوربین

2) نزدیک بین

3) پیر چشمی

4) آستیگمات

 

28-  تصویر زیر عیب ..................چشم را نشان می دهد و با عدسی اصلاح می شود .

1) دوربینی همگرا                                                                        2) نزدیک بینی واگرا

3) دوربینی واگرا                                                                          4) نزدیک بینی همگرا

 

29-  اگر سطح ................ صاف نباشد ، پرتوهای نور به طور ................. به هم می رسند .

1) عدسی منظم                            2) قرنیه نامنظم                      3) قرنیه منظم                        4) شبکیه نامنظم

 

30-  تغذیه ی سلول های قرنیه از چه طریقی انجام می شود ؟

1) انتشار مواد و رگ های خونی     2) انتشار مواد

3) انتقال فعال و رگ های خونی      4) رگ های خونی

 

31-  کدام نوع سلول گیرنده ، عمدتاً مسئول بینایی در نور کم است و کدام نوع ، نسبت به نور حساسیت کمی دارد ؟

1) استوانه ای ها استوانه ای ها      2) استوانه ای ها مخروطی ها

3) مخروطی ها استوانه ای ها                                                        4) مخروطی ها استوانه ای ها

 

32-  قرنیه ی چشم ، حاصل از تغییرات کدام یک از بخش های زیر است ؟

1) شبکیه                                          2) صلبیه                                  3) عنبیه                                    4) مشمیه

 

33-  تغذیه ی بافت های چشم به عهده ی کدام پرده است ؟

1) شبکیه                                          2) صلبیه                                  3) عنبیه                                    4) مشیمیه

 

34-  نام پرده ی میانی کره ی چشم چیست و عمل آن کدام است ؟

1) صلبیه محافظت از کره ی چشم                                               2) مشیمیه تغذیه ی بافت های کره ی چشم

2) شبکیه تنظیم اعمال عصبی چشم                                               4) شبکیه تنظیم اعمال نوری چشم

 

35-  جسم مژگانی و قرنیه به ترتیب از تغییر کدام پرده های چشم به وجود آمده اند ؟

1) شبکیه مشیمیه                           2) شبکیه صلبیه                     3) مشیمیه صلبیه                   4) صلبیه مشیمیه

 

36-  کدام بخش از گیرنده ی نوری داده شده با کدام بخش از نورون پس سیناپسی ، سیناپس می کند ؟

1) «ب» با اکسون                             2) «ب» با دندریت                    3) «الف» با اکسون                  4) «الف» با دندریت

 

37-  سوراخ مردمک که در برابر افزایش و یا کاهش نور کوچک و بزرگ می شود ، بر عهده ی ماهیچه های کدام بخش چشم است ؟

1) مشیمیه                                        2) صلبیه                                  3) مژکی                                  4) عنبیه

 

38-  ماهیچه های مژکی متصل اند به ..............

1) شبکیه                                          2) صلبیه                                  3) قرنیه                                    4) مشیمیه

 

39-  کدام عبارت در مورد «دوربینی» صحیح است ؟

1) تحدب عدسی زیاد است .                                                           2) با عدسی مقعر تصحیح می شود .

3) قطر کروی چشم زیاد است .        4) تصویر اشیای نزدیک در پشت شبکیه تشکیل می شود .

 

40-  فرد مبتلا به اسیگماتیسم ، با کدام اختلال مواجه است ؟

1) کدر شدن عدسی                                                                        2) عدم سکنواختی انحنای قرنیه

3) کاهش قدرت تطابق                                                                    4) تغییر اندازه کره ی چشم

 

41-  در کدام ، ماهیچه های صاف وجود دارد ؟

1) قرنیه                                            2) صلبیه                                  3) شبکیه                                  4) عنبیه

 

42-  تبادل هوا در گوش ، بین کدام دو بخش امکان پذیر است ؟

1) گوش میانی حلزون                                                                 2) حلق گوش درونی

3) گوش خارجی گوش میانی     4) حلق گوش میانی

 

43-  غده های درون مجرای گوش از تغییر شکل کدام غدد پوست حاصل شده اند و چه ماده ای تولید می کنند ؟

1) چربی مخاطی                                                                          2) چربی موم مانند

3) مولد عرق مخاطی                                                                   4) مولد عرق موم مانند

 

44-  استخوان سندانی در گوش میانی از طرفین به کجا متصل است ؟

1) استخوان چکشی استخوان رکابی                                             2) پرده ی صماخ استخوان رکابی

3) استخوان چکشی پرده ی صماخ                                               4) استخوان رکابی پرده ی دریچه ی بیضی

 

45-  کدام یک بعد از دیگران ، ارتعاشات صوتی را دریافت می کند ؟

1) پرده صماخ                                                                                 2) استخوان چکشی

3) استخوان رکابی                                                                           4) استخوان سندانی

 

46-  گیرنده های مژکدار ، در کدام بخش گوش قرار دارند ؟

1) گوش میانی گوش داخلی       2) گوش میانی مجاری نیمدایره

3) مجاری نیمدایره حلزون                                                           4) حلزون گوش میانی

 

47-  گیرنده های شنوایی در بخش ...........گوش قرار دارند و از نوع ............... هستند .

1) مجاری نیم دایره شیمیایی                                                         2) حلزونی کششی

3) مجاری نیم دایره مکانیکی        4) حلزونی مکانیکی

 

48-  تعیین جهت و موقعیت سر در انسان ، توسط کدام ، صورت می گیرد ؟

1) مخ                                              2) مجاری نیم دایره                  3) سلول های مژکدار              4) مخچه

 

49-  گیرنده های چشایی در انسان ، به کدام بافت تعلق دارد ؟

1) پوششی                                       2) عصبی                                 3) پیوندی                                4) غده ای

 

50-  تغییر موقعیت سر ، موجب تحریک گیرنده های مژکدار موجود در مایع درون .............. شده که در ............ نقش دارند .

1) حلزون شنوایی                                                                         2) حلزون حفظ تعادل بدن

3) مجاری نیم دایره شنوایی                                                          4) مجاری نیم دایره حفظ تعادل بدن

 

51-  سلول های گیرنده ی بویایی ، بینایی و چشایی به ترتیب در کجا قرار گرفته اند ؟

1) سقف حفره ی بینی شبکیه روی پرز چشایی                          2) کف حفره ی بینی نقطه کور در جوانه ی چشایی

3) سقف حفره ی بینی شبکیه در جوانه ی چشایی                     4) کف حفره ی بینی نقطه کور روی پرز چشایی

 

52-  بیش ترین حساسیت برای مزه ی شوری و ترشی به ترتیب در کدام قسمت زبان قرار دارد ؟

1) کناره های زبان جلوی زبان     2) جلوی زبان کناره های زبان

3) کناره های زبان کناره های زبان                                               4) جلوی زبان انتهای زبان

 

53-  علامت سوال در شکل مقابل چه بخشی را نشان می دهد ؟

1) نورون های حسی

2) سلول های چشایی

3) سلول های محافظ

4) سلول های مخاط زبان

 

54-  مولکول های غذا جهت تولید پیام عصبی ، به چه بخشی از سلول گیرنده ی چشایی متصل می شوند ؟

1) گیرنده ی دورن سلولی                                                               2) فسفو لیپیدهای غشا

3) پروتئین غشای پلاسمایی                                                              4) کانال یونی

 

55-  بیش ترین حساسیت نسبت به مزه های شوری و شیرینی ، به ترتیب در کدام قسمت های زبان است ؟

1) نوک زبان عقب زبان                                                               2) طرفین زبان طرفین زبان

3) طرفین زبان جلوی زبان                                                            4) نوک زبان طرفین زبان

 

56-  گیرنده های بویایی ، گیرنده های ............. هستند که بر ......... تاثیر دارند ؟

1) مکانیکی درک بو و مزه غذا    2) شیمیایی درک بو و مزه ی غذا

3) مکانیکی درک بو                                                                    4) شیمیایی درک بو

 

57-  گیرنده های شیرینی و تلخی به ترتیب در کجای سطح زبان قرار دارند ؟

1) عقب ، طرفین                              2) جلو ، طرفین                        3) عقب ، جلو                         4) جلو ، عقب

 

58-  استخوان چکشی از دسته روی پرده ............. چسبیده و با استخوان ............... مفصل می شود .

1) دریچه گرد رکابی                                                                   2) دریچه بیضی سندانی

3) صماخ رکابی                                                                           4) صماخ سندانی

 

59-  احساس شدت صوت ، مربوط به کدام عامل است ؟

1) نوع گیرنده                                                                                  2) نوع پیام عصبی

3) سرعت فرمان پیام عصبی                                                             4) قشر خاکستری

 

60-  کدام نوع محرک بطور مستقیم ، سلول های مژکدار شنوایی را در گوش تحت تاثیر قرار می دهد ؟

1) الکتریکی                                    2) مکانیکی                              3) شیمیایی                               4) صوتی

 

61-  تعداد گیرنده های شوری و شیرینی در کدام بخش زبان بیشتر از سایر نواحی است ؟

1) جلو                                             2) عقب                                   3) کنار                                    4) وسط

 

62-  استخوان سندانی ، در سمت خارج و داخل به ترتیب به کدام قسمت متصل است ؟

1) استخوان چکشی پرده بیضی    2) استخوان چکشی ، استخوان رکابی

3) استخوان رکابی ، استخوان چکشی                                              4) پرده صماخ ، استخوان رکابی

 

63-  تشخیص بو به عهده ی کدام است ؟

1) مخاط قرمز در بینی                                                                      2) مخاط زرد در بینی

3) قشر مخ                                                                                       4) پیاز بویایی

 

64-  درک صدا به عهده ی کدام است ؟

1) مجاری نیم دایره ای                                                                    2) حلزون

3) بخش آهیانه ای قشر مخ                                                              4) بخش گیجگاهی قشر مخ

 

65-  در گوش انسان ، کدام به دریچه ی بیضی متصل است ؟

1) مجرای حلزونی                                                                           2) استخوان رکابی

3) مجرای صماخی                                                                          4) استخوان چکشی

 

66-  کدام بخش زبان ، نسبت به کدام یک از چهار مزه ی اصلی بیش ترین حساسیت را نشان می دهد ؟

1) نوک شوری                                                                            2) عقب تلخی

3) نوک ترشی                                                                             4) کناره ها شیرینی

 

67-  پردازش اطلاعات بینایی و شنوایی به ترتیب در کدام لوب ها از هر نیمکره انجام می شود ؟

1) پس سری گیجگاهی                                                                2) گیجگاهی پس سری

3) پس سری - آهیانه                                                                       4) آهیانه گیجگاهی

 

68-  کدام گیرنده ها در خرس می تواند در تاریکی ، اشیای نزدیک را تشخیص دهند ؟

1) بینایی                                           2) شنوایی                                3) بویایی                                 4) لمس

 

69-  چشم جامی در کدام یک از جانوران زیر وجود دارد ؟

1) پروانه ابریشم                               2) خرچنگ                             3) پلاناریا                                4) زنبور عسل

 

70-  کدامیک از موجودات زیر دارای چشم مرکب می باشند ؟

1) خرچنگ ها                                 2) نرم تنان                               3) اسفنج ها                             4) آمیب

 

71-  کدامیک از موجودات زیر قادر به دیدن پرتوهای فرابنفش می باشند ؟

1) پلاتاریا                                        2) تریکودینا                             3) زنبورعسل                           4) خرچنگ

 

72-  در کدام یک تصویر موزاییک مانند تشکیل نمی شود ؟

1) زنبورعسل                                   2) مگس                                  3) خرچنگ دراز                     4) قورباغه

 

73-  در ساختار شکل مقابل کدام بخش وجود ندارد ؟

1) عصب بینایی

2) عدسی

3) مولکول های رنگیزه ی بینایی

4) سلول گیرنده

 

74-  به طور معمول جانوران کدام گروه ، دارای چشم مرکب هستند ؟

1) خرچنگ ها و بندپایان                 2) بندپایان و کرم ها                 3) حشرات و خرچنگ ها        4) نرم تنان و کیسه تنان

 

75-  در چشم جامی شکل ، کدام مستقیماً در تولید پیام عصبی نقش دارد ؟

1) رنگدانه بینایی                              2) جام                                     3) سلول تیره رنگ                  4) عصب بینایی

 

76-  خفاش برای کرنشدن در مقابل پژواک ها ، از کدام استفاده می کند ؟

1) پرده صماخ                                                                                 2) استخوان های ویژه در گوش میانی

3) ماهیچه های ویژه در گوش میانی                                                4) گیرنده های گوش داخلی

 

77-  کدامیک از مراکز زیر تقویت کننده ی پیام های حسی ارسالی از اندام های حسی می باشند ؟

1) مخچه                                         2) هیپوتالاموس                       3) تالاموس                              4) قشر مخ

 

78-  در ساختار شکل مقابل کدام بخش وجود ندارد ؟

1) عدسی

2) زلالیه

3) قرنیه

4) سلول گیرنده

 

79-  در گوش کدام جانوران ، گیرنده های ماورای صوت وجود داشته که خطر شکار شدن آنها را توسط خفاش ها کاهش می دهد ؟

1) عقرب ها                                     2) خرچنگ ها                         3) پروانه ها                              4) عنکبوت ها         تاريخ : سه شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۶ | 21:18 | نویسنده : غلام عباس کاظمی |